REGULAMIN ORGANIZACYJNY KLUBU DZIECIĘCEGO “mSzkrab”

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Klub Dziecięcy “mSzkrab” mieści się w Domu Studenckim Politechniki Wrocławskiej (T4 “Czworak”) przy ul. Górnickiego 22, 50-337 we Wrocławiu.

 2. Organem prowadzącym Klub Dziecięcy jest Fundacja MANUS z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 61, 50-366 we Wrocławiu.

 3. Dane Fundacji MANUS:

Nip: 898-10-11-437, Regon: 930490978, KRS: 0000100892

 1. Kadra Klubu Dziecięcego posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi.

 2. Klub Dziecięcy otwarty jest co najmniej od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.30

 3. W okresie wakacyjnym oraz przy w okolicach świąt ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych w Politechnice Wrocławskiej kierownik klubu może zarządzić inne (również krótsze) godziny pracy .

 4. W ramach świadczonych usług realizowane są następujące funkcje: opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna. Udzielenie świadczenia obejmuje:

  1. opiekę

  2. wyżywienie (dobrowolne i dodatkowo płatne)

  3. usługi pielęgnacyjne

  4. nadzór pedagogiczny

  5. organizację zabaw dydaktyczno-wychowawczych

 1. W Klubie Dziecięcym mogą przebywać dzieci w wieku 1-3 lat ( od 12 do 36 miesiąca życia), bez podziału na grupy wiekowe. Podczas pobytu dzieci, opiekunki mają do dyspozycji dwie sale.

 2. W Klubie Dziecięcym jednocześnie może przebywać maksymalnie 22 dzieci, liczba opiekunek sprawującymi nad nimi opiekę uzależniona jest od faktycznej liczby podopiecznych na sali. Liczbę tę reguluje zapis w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013r., poz. 1457.)

 3. W Klubie Dziecięcym dziecko może przebywać nie dłużej niż 5 godzin dziennie.

 4. Klub Dziecięcy umożliwia pobyt dziecka w formie pakietu bloków, abonamentu miesięcznego lub abonamentu semestralnego.

 5. Organizację pracy w ciągu dnia określa rozkład dnia, ustalony z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.

 

Obowiązki Klubu

1. Wspieranie rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczej.

2. Personel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie Klubu Dziecięcego pod opieką rodzica lub osób upoważnionych do odbioru dziecka. Dziecko jest pod opieką rodzica lub osoby upoważnionej do momentu przekazania dziecka pod opiekę personelu oraz w trakcie odbierania dziecka, od momentu zabrania go z grupy.

3. Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, dobre samopoczucie oraz higienę dzieci. W celu ochrony podopiecznych dziecko z objawami chorobowymi nie będzie przyjmowane pod opiekę.

4. Klub Dziecięcy ma obowiązek informowania rodziców o wszelkich niepokojących objawach w zachowaniu dziecka w celu ograniczenia i nie dopuszczenia do rozwoju   objawów chorobowych. W takich sytuacjach obowiązkiem rodzica jest odebranie chorego dziecka z placówki w ciągu 90 minut. W innym przypadku wezwany zostanie lekarz i rodzice zostaną obciążeni ewentualnymi kosztami wizyty lekarza.

5. Personel Klubu Dziecięcego “mSzkrab” nie podaje dzieciom lekarstw, nawet na wyraźnie życzenie rodziców.

6. Klub Dziecięcy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Klubie.

7. Klub Dziecięcy zobowiązuje się do utrzymywania czystości i higieny we wszystkich pomieszczeniach.

8. Klub Dziecięcy “mSzkrab” zobowiązuje się do wysyłania wiadomości na koniec dnia rodzicom dziecka drogą elektroniczną z krótką informacją zwrotną na temat dziecka (jego samopoczucie, zdrowie, spożycie posiłków, drzemka)

 

Obowiązki Rodziców

1. Warunkiem koniecznym jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz podpisanie umowy przyjęcia dziecka oraz terminowe uiszczanie opłat  za czas pobytu dziecka w placówce oraz za wyżywienie. Do obowiązków rodzica należy również elektroniczna rezerwacja wizyt dziecka najpóźniej dzień przed terminem wizyty. Rezerwacji miejsc można dokonać do godziny 15.00 dnia poprzedniego lub do wyczerpania miejsc w danym okresie czasu.

2. Rodzic dziecka ze stwierdzoną alergią pokarmową na wielu płaszczyznach po potwierdzeniu jej poprzez zaświadczenie od lekarza specjalisty, ma prawo do przynoszenia własnych posiłków. Posiłki te należy przynosić w pojemniczkach w takiej formie, aby pomoc kuchenna jedynie je otworzyła, podgrzała i podała dziecku.

3. Jeżeli dziecko będzie przebywało pod opieką Klubu “mSzkrab” dłużej niż 2 godziny dziennie, rodzic dziecka zobowiązany jest do wykupienia dziecku wyżywienia tego samego dnia.

4. Rodzice mają obowiązek informować personel Klubu Dziecięcego o aktualnym stanie zdrowia dziecka.

5. Na terenie Klubu Dziecięcego rodzice nie mogą przebywać dłużej niż 15 minut zaraz po przyprowadzeniu dziecka do placówki, wykluczając pierwszy tydzień pobytu dziecka w Klubie Dziecięcym, kiedy ten czas jest wydłużony do 45 minut.

6. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka zgodnie z godzinami, jakie wskazali w grafikach. W sytuacjach, gdy nie jest to możliwe rodzic zobowiązany jest do powiadomienia personelu Klubu Dziecięcego o zaistnieniu takiej sytuacji. W przypadku spóźnień  za każdą rozpoczętą godzinę opieki poza rezerwacją rodzic ponosi koszt w wysokości 10 złotych.

7. Rodzice powinni poinformować personel Klubu Dziecięcego o nieobecności dziecka w danym dniu, najpóźniej do godziny 18.00 dnia poprzedniego. W przeciwnym razie rodzice zostaną obciążeni kosztami wyżywienia  oraz niewykorzystanymi blokami.

8. Dziecko odbiera rodzic, lub osoba do tego upoważniona wskazana w karcie zgłoszeniowej dziecka. Klub Dziecięcy zastrzega  sobie prawo do weryfikowania danych osoby poprzez okazanie dowodu osobistego.

 

Współpraca z rodzicami

1.   Rodzice/Opiekunowie Prawni mają prawo do:  

 1. - wyrażania i przekazywania Kierownikowi/Kierowniczce Klubu opinii na temat pracy Klubu

 2. - uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

 3. - udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Klubie.  

 

2.   Rodzice/Opiekunowie Prawni mają obowiązek:  

 1. - podpisać umowę o świadczeniu usług,

 2. - regularnie i terminowo uiszczać opłatę za pobyt dziecka w Klubie,

 3. - odbierać i przyprowadzać dzieci w godzinach określonych przy dokonywaniu rezerwacji elektronicznej,

 4. - znać i przestrzegać  postanowień  Statutu,  Regulaminu i innych  regulacji  obowiązujących uczestników Klubu,

 5. - przyprowadzać do Klubu dzieci zdrowe bez konieczności podawania w Klubie jakichkolwiek leków (w Klubie nie podaje się żadnych leków),

 6. - zgłaszać opiekunowi/opiekunce niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

 7. - informować telefonicznie lub osobiście Kierowniczkę/Kierownika Klubu o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka,

 8. - Rodzice zobowiązani są do odebrania dziecka zgodnie z godzinami, jakie wskazali w grafikach. W sytuacjach gdy nie jest to możliwe rodzic zobowiązany jest do powiadomienia personelu Klubu Dziecięcego o zaistnieniu takiej sytuacji.

3.   Rodzice/Opiekunowie Prawni oraz opiekunowie/opiekunki współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i opieki według zasad ujętych w Klubie.

Podstawowy zakres obowiązków pracowników na poszczególnych stanowiskach

 1. Kierownik

 1. -kierowanie pracą Klubu Dziecięcego, zapewnienie jego sprawnego funkcjonowania oraz  reprezentowanie Klubu przed osobami korzystającymi z usług, firmami, władzami Politechniki Wrocławskiej,

 2. -zarządzanie pracownikami zatrudnionymi w Klubie Dziecięcym oraz kontrola czasu ich pracy,

 3. -hospitacja kontrolno-oceniająca zajęć prowadzonych przez pracowników, praktykantów i wolontariuszy

 4. -ustalenie regulaminu organizacyjnego Klubu Dziecięcego oraz innych wymaganych prawem dokumentów,

 5. -kontrola merytoryczna dziennika zajęć prowadzonego przez opiekunki,

 6. -odpowiedzialność za budżet i wydatki fundacji związane z prowadzeniem Klubu,

 7. -pilnowanie majątku Klubu Dziecięcego poprzez nadzór  nad prowadzoną ewidencją i jego prawidłowym wykorzystywaniem,

 8. -przestrzeganie zasad Kodeksu Pracy wobec siebie oraz wszystkich pozostałych pracowników,

 9. -wykonywanie sprawozdań merytorycznych oraz finansowych Klubu Dziecięcego

 10. -zamykanie okien i drzwi, sprawdzenie kurków wodociągowych, wyłączanie urządzeń elektrycznych z sieci oraz gaszenie światła przed zakończenie pracy

 

 1. Opiekunka dziecięca

 1. - sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od 1-3 lat,

 2. - dbałość o bezpieczeństwo oraz higienę dzieci,

 3. -organizowanie oraz przeprowadzanie zajęć dla dzieci według sporządzanych scenariuszy,

 4. -wyjścia na spacery z dziećmi,

 5. -rzetelne i regularne uzupełnianie dziennika zajęć, oraz wysyłanie wiadomości drogą elektroniczną do rodziców,

 6. -wspólna zabawa spontaniczna z dziećmi,

 7. -budowanie dobrych relacji społecznych z dziećmi, ich rodzicami oraz współpracownikami,

 8. -podawanie posiłków dzieciom oraz pomoc w ich spożywaniu,

 9. -pomoc podopiecznym w czynnościach, których nie potrafią wykonać samodzielnie ( np.: ubieranie, korzystanie z toalety)

 10. -dbałość o wystrój i porządek w placówce,

 11. -wykonywanie innych poleceń Kierownika Klubu oraz Zarządu Fundacji w zakresie działań Klubu Dziecięcego.

 

 1. Pomoc kuchenna

 1. -odbiór posiłków od firmy cateringowej, sprawdzenie zawartości pojemników i porcjowanie posiłków,

 2. -wydawanie posiłków, napojów i śliniaczków dzieciom w jadalni,

 3. -pomoc przy karmieniu dzieci,

 4. -zbieranie i mycie naczyń, sprzątanie jadalni, czyszczenie śliniaków,

 5. -utrzymanie w bieżącej czystości przedzielonych pomieszczeń pracy.

 6. -pomoc przy ubieraniu dzieci wychodzących na spacer,

 7. -zamykanie okien i drzwi, sprawdzenie kurków wodociągowych, wyłączanie urządzeń elektrycznych z sieci oraz gaszenie światła przed zakończenie pracy.

 

 1. Osoba sprzątająca:

 1. - prace wykonywane codziennie: opróżnianie koszy oraz wymiana wkładów foliowych, umieszczanie nieczystości w odpowiednich kontenerach, sprzątanie pomieszczeń sanitarnych (mycie, czyszczenie, dezynfekcja), mycie, czyszczenie podłóg, luster, bieżące uzupełnianie mydła w płynie, ręczników papierowych oraz papieru toaletowego, sprzątanie ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń biurowych

 2. - prace wykonywanie raz w tygodniu: odkurzanie mebli tapicerowanych, usuwanie kurzy z kaloryferów i wyższych elementów wyposażenia (półki, nadstawki szafy, mycie parapetów okiennych (wewnętrznych, zewnętrznych, międzyokiennych), mycie powierzchni przeszklonych, usuwanie kurzy z kinkietów i lamp

 3. -prace wykonywane dwa razy w roku: mycie okien wraz z ramami, mycie drzwi oraz oświetlenia zewnętrznego, konserwacja podłóg i wykładzin.



Wyprawka dziecka:

Rodzice powinni przygotować dla dzieci wyprawkę, która powinna zawierać:

 1. obuwie zmienne lub skarpetki  z podeszwą antypoślizgową.

 2. pieluszki( dla dzieci które nie sygnalizują potrzeb fizjologicznych)

 3. butelkę ze smoczkiem lub kubek niekapek lub bidon (jeśli dziecko nie potrafi pić z kubeczka)

 4. smoczek (jeśli dziecko używa)

 5. komplet ubranek na zmianę minimum 3 zmiany(bluzeczka krótki i długi rękaw, rajtuzy, spodenki, skarpetki, majteczki, body)

 

Opłaty

Usługi świadczone w Klubie Dziecięcym są odpłatne. Płatności regulowane są cennikiem usług dostępnym na stronie internetowej klubu. Fundacja zastrzega sobie prawo do obniżenia kosztów pobytu dziecka w przypadku pozyskania dofinansowania na organizację pobytu podopiecznych w klubie. Za pobyt dziecka rodzice wnoszą opłaty dokonując przelewu na konto bankowe “Payu” Klubu Dziecięcego “mSzkrab”. Opłaty naliczone zostają poprzez dokonanie przez rodzica wyboru ram godzinowych oraz dni, w które dziecko ma przebywać w placówce. Rodzic może wykupić minimum 2 godziny pobytu dziecka a maximum 5 godzin danego dnia. Rodzic może również dokonać zakupu abonamentów miesięcznych lub abonamentów semestralnych. Szczegóły określa cennik oraz ramowy rozkład dnia  zawarty poniżej.

 

Ramowy rozkład dnia

Początek

Koniec

10 min po rozpoczęciu

10 min przed zakończeniem

Posiłki

07:30

08:30

przyjmowanie

 

 

08:30

09:30

przyjmowanie

odbieranie

 

09:30

10:30

x

x

śniadanie

10:30

11:30

przyjmowanie

odbieranie

 

11:30

12:30

x

x

zupka/usypianie

12:30

13:30

przyjmowanie

odbieranie

 

13:30

14:30

x

x

obiad

14:30

15:30

przyjmowanie

odbieranie

 

15:30

16:30

x

x

podwieczorek

16:30

17:30

 

odbieranie

 

 

Wpisowe

Rodzic podpisując umowę przyjęcia dziecka zobowiązany jest do wpłaty kwoty 150 złotych wpisowego. Wpisowe gwarantuje utrzymanie miejsca dla dziecka przez rok kalendarzowy. Wpisowe ma charakter roczny, i jest odnawiane po 12 mc.

Reklamacje i zwroty: Z uwagi na charakter świadczonych usług zwroty kosztów wykupionych bloków nie są możliwe. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka w dniu poprzedzającym  termin rezerwacji poprzez anulowanie rezerwacji, wykupiony blok godzinowy przechodzi do wykorzystania na inny dowolny termin w godzinach pracy Klubu Dziecięcego “mSzkrab”

Reklamacja Rodzica lub opiekuna prawnego dziecka  w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać złożona osobiście lub przesłana w formie pisemnej na adres: Klub Dziecięcy przy Politechnice Wrocławskiej “mSzkrab”, ul. Górnickiego 22, 50-337 Wrocław.

Reklamacja powinna zawierać:

 1. dane Reklamującego umożliwiające kontakt z nim,

 2. rodzaj usługi, której dotyczy,

 3. okoliczności uzasadniające reklamację,

 4. żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

Kierownik Klubu Dziecięcego “mSzkrab” zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza rozwiązać problem lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi  Kierownik Klubu Dziecięcego “mSzkrab” przesyła drogą elektroniczną w terminie 14 dni informację  o  potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

Cennik pobytu dziecka

1 blok to 1 godzina pobytu dziecka w Klubie Dziecięcym „mSzkrab”. Aby zamówić  dziecku wizytę w klubie należy wykupić pakiet bloków poprzez wejście na swoje konto rejestracyjne na stronie naszego klubu, a następnie dokonanie rezerwacji miejsca dziecka w danym dniu i w danych blokach godzinowych. Pula bloków zostaje pomniejszona o liczbę wykorzystanych wizyt. Po wyczerpaniu pakietu bloków można doładować ich liczbę ponownie. Cena bloków zawarta jest w tabeli poniżej.

Liczba bloków

Cena

Cena za 1 h (blok)

1

10,00 zł

10,00 zł

4

38,00 zł

9,50 zł

8

72,00 zł

9,00 zł

16

136,00 zł

8,50 zł

30

240,00 zł

8,00 zł

60

450,00 zł

7,50 zł

120

840,00 zł

7,00 zł

 

 

Cennik wyżywienia:

Wyżywienie w naszej placówce zapewnia catering B@G Catering s.c. który mieści się przy ul.Mikołaja Reja 3 we Wrocławiu

Aby zamówić dziecku wyżywienie należy wykupić talerzyki poprzez wejście na swoje konto rejestracyjne na stronie naszego Klubu i przeznaczyć je na określone posiłki dla dziecka danego dnia. Pula talerzyków zostaje pomniejszona o liczbę przypisaną danemu posiłkowi. Po wyczerpaniu talerzyków na swym koncie można doładować ich liczbę ponownie. Rozliczenie opłat za wyżywienie dokonuje się w systemie elektronicznej rezerwacji. Opłata pobierana jest automatycznie za faktycznie wykorzystaną liczbę posiłków.

1 talerzyk to 1 złotówka

Rodzaj posiłku

Koszt ( liczba talerzyków)

śniadanie

5 talerzyków

zupa

3 talerzyki

II danie

7 talerzyków

podwieczorek

2 talerzyki



Postanowienia końcowe

 

 1. Rodzice mogą wyrazić zgodę na umieszczanie zdjęć i filmików dziecka wykonanych w czasie pobytu dziecka w Klubie Dziecięcym “mSzkrab” na stronie internetowej Klubu i w materiałach promocyjnych. W przypadku zgody ze strona rodzica, zostaje podpisana pisemna zgoda przy umowie przyjęcia dziecka.

 2. W sprawach które niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia pomiędzy Klubem Dziecięcym “mSzkrab” a rodzicami.

 3. Klub zastrzega sobie prawo do zmniejszenia limitu miejsc na poszczególne bloki w przypadku zmniejszenia kadry z powodów choroby czy w okresie urlopowym.

 4. Dane kontaktowe:

        Klub Dziecięcy przy Politechnice Wrocławskiej “mSzkrab”

        Adres: ul. Górnickiego 22

        50-337 Wrocław

        Tel. kontaktowy: Ewa Jędryczko(kierownik) 534-927-415

        e-mail:ewa.jedryczko@manus.pl

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.